Patiënteninformatie

 

MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid communicatie met uw huisarts makkelijk en veilig te regelen. Zo kunt u zelf afspraken inplannen, e-mailconsulten aanvragen, uw dossier gedeeltelijk raadplegen, de lijst met uw medicijnen en sommige uitslagen bekijken. Dat kan nadat u veilig inlogt bij MijnGezondheid.net. Als u ingelogd bent, kunt u vragen tot het vrijgeven van uw dossier. U ontvangt automatisch bericht als uw aanvraag verwerkt is en uw dossier vrij gegeven is. Voor meer informatie over mijngezondheid.net kunt u hieronder klikken  Home

Thuisarts.nl

NHG heeft de website in het leven geroepen. Deze website is voor al onze patiënten, gezond of ziek. Maar vooral is Thuisarts.nl bedoeld als het voorlichtgereedschap. Voor, tijdens en na het consult kunnen de patiënten zelf, met de assistente, de POH of met huisarts aan de slag met informatie over hun probleem of aandoening.

Thuisarts.nl

Rijziger informatie 

Geneeskundige verklaring

Om patiënten uit te leggen waarom de behandelend arts geen geneeskundige verklaring afgeeft heeft de KNMG het zogenaamde ‘weigeringsbriefje’ opgesteld.

KNMG weigeringsbriefje

KNMG weigeringsbriefje Engels

Privacy verklaring

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

 • Praktijk De Vliegeraar is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt.
 • Alle medewerkers binnen praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling)

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan praktijk. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van De Vliegeraar hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Praktijk wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via <het Landelijk Schakelpunt> relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk. U heeft  altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. 

 

Toestemming voor landelijke schakelpunt (LSP)

Geef toestemming voor het elektronisch delen van uw medische gegevens

Soms kan het van levensbelang zijn dat uw medische gegevens bij uw huisarts en apotheek kunnen worden ingezien door andere zorgverleners. Hiervoor is het Landelijk Schakelpunt (LSP) ingesteld door VZVZ. Voor uw huisarts of apotheker uw medische gegevens kan delen, moet u eerst toestemming geven. Dit kan via uw huisarts en apotheker of direct veilig online (met DigID en sms) via:

WWW.IKGEEFTOESTEMMING.NL


Wanneer is het delen van medische gegevens van belang?

 • Bij onverwacht zorg door ziekte, blessure of ongeval
 • Bij behandeling door onbekende of meerdere artsen en apothekers

Voor wie is het delen van medische gegevens belangrijk?

 • Ouderen en chronisch zieken
 • Mensen die veel onderweg en op reis zijn
 • Mensen met een risicovol beroep of sport

Waarom is het inzien van medische gegevens nodig?

 • Inzien van uw actuele medische gegevens
 • Snel een goed beeld van uw medische situatie krijgen
 • Juiste zorg ontvangen van uw zorgverlener

Welke zorgverleners kunnen uw medische gegevens inzien?

 • Huisartsen, apothekers en medisch specialisten die zijn aangesloten bij het LSP
 • Alleen inzage als dat nodig is voor uw behandeling

Welke gegevens worden gedeeld?

 • Persoonlijke gegevens: naam, adres, geboortedatum, leeftijd, geslacht
 • Burgerservicenummer
 • Overzicht van verstrekte medicijnen
 • Samenvatting van uw huisartsdossier (waarnemend huisarts)

Hoe kunt u uw medische gegevens veilig delen?

 • Via speciaal, beveiligd netwerk: het LSP (Landelijk Schakelpunt)
 • Na goedkeuring aan uw huisarts en apotheek

Hoe geeft u toestemming voor het elektronisch delen van medische gegevens?

Lees voor meer informatie over het LSP de brochure (pdf): Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Vergoeding zorgverzekering

Vraagt u zich af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?

Het is belangrijk dat u weet of de zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent.

Voor alle actuele informatie over tarieven voor de huisartsenzorg verwijzen we u naar de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl). Het gaat hier om vaste tarieven.

Tarieven voor farmaceutische zorg (apotheek) kunnen verschillen per verzekeraar. Deze zijn afhankelijk van de met hen afgesproken contracten.


Kosten voor het laboratorium (zoals bloedonderzoeken, trombosedienst, urinekweek ed.) worden door het Flevoziekenhuis rechtstreeks gedeclareerd en komen ten koste van uw eigen risico.
Hiervoor gelden aparte tarieven, die variabel kunnen zijn en evt. afhankelijk van de gemaakte afspraken met diverse verzekeraars.

 

Qualizorg patiënten enquete

volgt

Rijbewijskeuring

Onze arts, dr. Qoderian doet in Almere de simpele keuringen zoals rijbewijskeuring. Hiervoor moet u bij hem een afspraak via doktersassistente maken.

Bij de kosten rekenen wij geen BTW en ook geen administratiekosten van ongeveer 30 euro zoals bij andere instanties. Bij ons betaalt uw alleen 80 euro voor uw (75+ rijbewijs) keuring bestand uit een pakket. Indien er ook andere papieren ingevuld moeten worden zoals voor suikerziekte, astma, hart en vaatziekte of andere problemen, krijgt u nog 50% korting op elk volgende pakket, namelijk 40 euro per extra deel. Het verschuldigde bedrag moet contant betaald worden. De reden is dat de huisartsenpraktijken niet met een pinautomaat werkt.

U dient voor de keuring de juiste papieren bij zich hebben. Veder moet u uw legitimatie meenemen.

Voor de rijbewijskeuring mag de arts om aanvullende informatie vragen zoals specialistenbrieven, bloeduitslagen etc.

U bent zelf verantwoordelijk voor het overdragen van ingevulde papieren naar het CBR maar wij kunnen uw papieren ook digitaal naar CBR opsturen via de Zorgdomein.

Veder willen wij u er op attenderen dat wij u niet goed- of afkeuren maar alleen bevindingen op papier zetten. Dokter Qoderian doet de keuringen niet bij eigen patiënten.